מבוא

תנאים והתניות סטנדרטיים אלה של האתר הכתובים בדף אינטרנט זה ינהלו את השימוש שלך באתר שלנו, UK-ETA.COM נגיש בעת UK-ETA.COM.

תנאים אלה יחולו במלואם וישפיעו על השימוש שלך באתר זה. על ידי שימוש באתר זה, הסכמת לקבל את כל התנאים וההגבלות הכתובים כאן. אסור לך להשתמש באתר זה אם אינך מסכים עם אף אחד מהתנאים וההתניות הסטנדרטיים של אתר זה.

קטינים או אנשים מתחת לגיל 18 אינם מורשים להשתמש באתר זה.

זכויות קניין רוחני

מלבד התוכן שבבעלותך, על פי תנאים אלה, UK-ETA.COM ו/או מעניקי הרישיונות שלה הם הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני והחומרים הכלולים באתר אינטרנט זה.

מוענק לך רישיון מוגבל רק לצורך צפייה בחומר הכלול באתר זה.

הגבלות

אתה מוגבל באופן ספציפי מכל הפעולות הבאות:

  • פרסום כל חומר באתר בכל מדיה אחרת;
  • מכירה, רישוי משנה ו/או מסחור אחר של חומר כלשהו באתר;
  • ביצוע ו/או הצגה פומבית של כל חומר באתר;
  • שימוש באתר זה בכל דרך המזיקה או עלולה להזיק לאתר זה;
  • שימוש באתר זה בכל דרך המשפיעה על גישת המשתמשים לאתר זה;
  • שימוש באתר זה בניגוד לחוקים ולתקנות החלים, או עלול בכל דרך לגרום נזק לאתר, או לכל אדם או ישות עסקית;
  • לעסוק בכל כריית נתונים, קצירת נתונים, חילוץ נתונים או כל פעילות דומה אחרת ביחס לאתר זה;
  • שימוש באתר זה כדי לעסוק בכל פרסום או שיווק.

אזורים מסוימים באתר זה מוגבלים מלהיות נגישים על ידך UK-ETA.COM עשויים להגביל עוד יותר את הגישה על ידך לכל אזורים באתר זה, בכל עת, על פי שיקול דעת מוחלט. כל מזהה משתמש וסיסמה שיש לך עבור אתר זה הם חסויים ועליך לשמור על סודיות גם כן.

התוכן שלך

בתנאים והתניות סטנדרטיים אלה של האתר, "התוכן שלך" פירושו כל טקסט אודיו, וידאו, תמונות או חומר אחר שתבחר להציג באתר זה. על ידי הצגת התוכן שלך, אתה מעניק UK-ETA.COM רישיון לא בלעדי, כלל עולמי בלתי חוזר וניתן לרישוי משנה להשתמש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ אותו בכל מדיה שהיא.

התוכן שלך חייב להיות שלך ואסור לו לפלוש לזכויות של צד שלישי כלשהו. UK-ETA.COM שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שלך מאתר אינטרנט זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

אין אחריות

אתר זה מסופק "כמות שהוא", עם כל הפגמים, UK-ETA.COM מביע כל מצג או אחריות, מכל סוג שהוא הקשור לאתר זה או לחומרים הכלולים באתר זה. כמו כן, שום דבר הכלול באתר זה לא יתפרש כמייעץ לך.

הגבלת אחריות

בשום מקרה UK-ETA.COM, או מי מנושאי המשרה, הדירקטורים והעובדים שלה, לא יישאו באחריות לכל דבר הנובע או קשור בדרך כלשהי לשימוש שלך באתר זה, בין אם אחריות זו היא על פי חוזה.  UK-ETA.COM, לרבות נושאי המשרה, הדירקטורים והעובדים שלה, לא יישאו באחריות לכל אחריות עקיפה, תוצאתית או מיוחדת הנובעת או קשורה בדרך כלשהי לשימושך באתר זה.

שיפוי

הנך משפה בזאת במידה המלאה ביותר UK-ETA.COM מפני וכנגד כל חבות, עלויות, דרישות, עילות תביעה, נזקים והוצאות הנובעים בכל דרך שהיא הקשורה להפרתך איזו מהוראות תנאים אלה.

יכולת הפרדה

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תימצא חסרת תוקף על פי כל דין חל, הוראות אלה יימחקו מבלי להשפיע על שאר ההוראות במסמך זה.

וריאציה של מונחים

UK-ETA.COM רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת כראות עיניה, ועל ידי שימוש באתר זה אתה צפוי לעיין בתנאים אלה על בסיס קבוע.

הקצאה

UK-ETA.COM רשאית להמחות, להעביר ולהעביר בקבלנות משנה את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי תנאים אלה ללא כל הודעה. עם זאת, אינך רשאי להמחות, להעביר או להעביר בקבלנות משנה אף אחת מזכויותיך ו/או חובותיך על פי תנאים אלה.

ההסכם כולו

תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בין UK-ETA.COM לבינך ביחס לשימושך באתר זה, וגוברים על כל ההסכמים וההבנות הקודמים.

החוק החל וסמכות שיפוט

תנאים אלה יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקי אנגליה וויילס, ואתה כפוף לסמכות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפט הממוקמים באנגליה וויילס לפתרון מחלוקות כלשהן.